crc  .  syllabi collection  .  alumni syllabi  .  sociology  .

   Course Title    Ways to Equality: Views on Human and Civic Rights of Women in Slovakia
Lecturer    Jarmila Filadelfiova
Institution    Trnava´s University
Country    Slovakia


Aims of the Course

 • The course should give the students a look at statistics and empirical evidence on the status of women in Slovakia (partly in comparison with other countries) in particular fields.
 • It should offer an overview of relevant international and national documents as well as domestic legislation.
 • Socio-cultural evaluation of the post-communist context of the equal opportunity politics will be included.

 • Students should recognise and explain the role of men and women in society (in historical and contemporary perspectives).
 • They should be able to interpret statistical or empirical data and NGO or another activities in the light of gender.

 • It is expected students gain the ability to include a gender perspective into their future work - in the social area.

 

Methods Used

 • discussions in groups
 • work with textbooks, library work, analysis of documents
 • use of research sources, work with statistical data, preparation and evaluation of a small survey within working groups

 

Course Content

The course will be divided into 5 main units:

 • Status of women in society on the basis of gender statistics: description of situation in several areas:
 • Demographic characterisation: men and women according to age, productive age, family status, specifics of mortality (reasons of deaths) and health state, reproductive behaviour
 • Women and men in families: marriages and divorces, division of responsibilities and work within families, functioning of households
 • The economic activity of women and men in Slovakia: share of women in the labour market, employment structures and gender segregation, gender-based pay gaps
 • Women in politics: share of women in power and decision-making posts, women in national and local parliaments or in the government and state administration, women in political parties
 • Women’s rights as human rights – an historical overview and present situation:
 • Basic human rights of women
 • Political rights of women - three levels of these rights: the right to vote, to be elected and to participate on the creation of public agenda
 • Women and economic and social rights
 • Creation and surviving of gender stereotypes: how gender stereotyping leads to gender prejudices and then to gender discrimination
 • History of international activities in the field of women’s rights:
 • UN documents
 • UN world conferences
 • EU recommendations and activities
 • Equal opportunity politics in Slovakia:
 • political agenda of official bodies
 • national machinery for gender equality and its effectiveness
 • activities of women’s NGOs

 

Readings:

Mandatory

 1. Bútorová, Z. a kol.: ONA a ON na Slovensku. Ženský údel ocami verejnej mienky. FOCUS, Bratislava 1996
 2. Bútorová, Z. – Filadelfiová, J. – Gurán, P. - Gyárfášová, O. – Farkašová, K.: Rodové otázky na Slovensku. In.: Mesežnikov, G. - Ivantyšyn, M. (ed.): Slovensko 1998-1999. Súhrnná speáva o stave spolocnosti. IVO, Bratislava 1999
 3. Code, L.: Encyclopedia of Feminist Theories. Routledge, London, New York 2000
 4. Filadelfiová, J. – Gurán, P. – Šútorová, D.: Rodové štatistiky na Slovensku. MSŠR, Bratislava 1999
 5. Filadelfiová, J. – Radicová, I. – Puliš, P.: Ženy v politike. Záverecná správa. S.P.A.C.E. Bratislava 2000
 6. Implementácia Pekingskej akcnej platformy. Národná správa SR. MPSVR SR, Bratislava 1999
 7. Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov. MPSVR SR, Bratislava 2001
 8. Národná správa o postavení žien v Slovenskej republike. Úrad vlády – Centrum strategických štúdií, Bratislava 1995
 9. Národný akcný plán pre ženy v Slovenskej republike. Vláda SR, Bratislava 1997
 10. Women in Politics in the Council of Europe Member States. Information document. Strasbourg, Dec. 1999
 11. Women 2000. An Investigation into the Status of Women´s Rights in Central and South-Eastern Europe and the Newly Independent States. International Helsinki Federation for Human Rights & IHF Research Foundation. Agens-Werk, Vienna 2000
 12. Závery 23.mimoriadneho zasadania Valného zhromaždenia OSN o výsledkoch pätrocného vývoja od IV.svetovej konferencie o ženách, Peking 1995. (6.-11.6.2000, New York). Aliancia žien Slovenska, MPSVR SR, Bratislava 2001

Recommended

 1. Buncáková, A.: Feministická kritika dichotómie verejnej a súkromnej sféry. Západné a východoeurópske perspektívy. Aspekt c.2-3, 1995
 2. Bútorová, Z. – Gyárfášová, O.: Public Discourse on Gender Issues in Slovakia. Príspevok pripravený pre medzinárodný workshop „Perspectives for Gender Equality Politics in Central and Eastern Europe". The Peace Institute, Ljubljana, máj 2000
 3. Bútorová, Z. a kol.: Krehká sila. Dvadsat rozhovorov o životných osudoch žien. IVO, Bratislava 2001
 4. Cviková, J. – Juránová, J.: Slovensko je rodovo necitlivá krajina. Rozhovor s M. Kollárom. OS c. 8, 1999
 5. Cermáková, M.: Problém „Matuzalém“ aneb ženy jako sociální menšinová skupina? Sociologické aktuality c. 8, 1992
 6. Deklarácia. Fórum žien 2000, Profesionálne ženy, Bratislava 24.4.2001
 7. Filadelfiová, J. – Gurán, P.: Status of Women in Politics, Slovakia. Príspevok pripravený pre medzinárodný workshop „Perspectives for Gender Equality Politics in Central and Eastern Europe". The Peace Institute, Ljubljana, máj 2000
 8. Gurán, P. – Filadelfiová, J.: Ženy o sebe. Záverecná správa z výskumu. DÚŽS, Bratislava 1997
 9. Havelková, H.: Ženy v politice a ženská politika. In.: Vodrážka, M. (ed.): Feministické rozhovory o „tajných službách“. Praha 1996
 10. Hofstede, G.: Masculinity and Femininity: The Taboo Dimension of National Cultures. Sage, Publications, Thousand Oaks, Lomdon, New Delhi 1998
 11. Ilonszki, G.: Gloomy Present, Bright Future? A Gender Perspective of Party Politics in Hungary. Príspevok pripravený pre medzinárodný workshop „Perspectives for Gender Equality Politics in Central and Eastern Europe". The Peace Institute, Ljubljana, máj 2000
 12. Jalušic, V.: Prospects for Gender Equality Politics in Central and Eastern Europe. Final Study. The Peace Institute, Ljubljana, November 2000
 13. Myers. K.A. and col.: Feminist Foundations: Toward Transforming Sociology. Sage Publications, Thousand Oaks, Lomdon, New Delhi 1998
 14. Rámcový program Spolocenstva o rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami pre roky 2001-2005. Európska komisia, jún 2000
 15. Regionálne prípravné zasadanie ECE o zhodnotení implementácie Pekingskej akcnej platformy k roku 2000 (19.-21..1.2000, Ženeva). Dohodnuté závery. Aliancia žien Slovenska, MPSVR SR 2001
 16. Siemienska, R.: Political Representation of Women and Mechanisms of its Creation in Poland. Príspevok pripravený pre medzinárodný workshop „Perspectives for Gender Equality Politics in Central and Eastern Europe". The Peace Institute, Ljubljana, máj 2000
 17. Vyhodnotenie Východiskovej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW). Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien, New York 1998


   crc  .  syllabi collection  .  alumni syllabi  .  sociology  .